o_firmieofertacennikicertyfikatyrealizacjereferencjekontakt
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Maciej Zarembski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAZPOL Maciej Zarembski" z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 3/5, 90-562 Łódź, posiadającą numer NIP: 726-101-02-48 (zwane dalej: Administratorem lub MAZPOL) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisu (zwanych dalej: Użytkownikami), znajdującego się pod adresem http://www.mazpol.com.pl/philips/ .

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych Użytkowników w trakcie korzystania z usług Administratora, przyjęto dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności ma za zadanie w skrótowy i czytelny sposób opisać m. in. w jaki sposób Administrator dba o przetwarzane dane osobowe i wskazać przysługujące Użytkownikom prawa.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu http://www.mazpol.com.pl/philips/ (zwanego dalej: Serwisem) jest Maciej Zarembski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAZPOL Maciej Zarembski" z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 3/5, 90-562 Łódź, posiadającą numer NIP: 726-101-02-48.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw przysługujących Użytkownikom, kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 1. adresu e-mail: office@mazpol.com.pl,
 2. poczty na adres korespondencyjny: Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź.

 ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CELE PRZETWARZANIA I ICH PODSTAWA PRAWNA

Administrator świadczy różne usługi dla Użytkowników oraz przetwarza dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z Serwisu. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. W takim przypadku, zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez odpowiedniego administratora danych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

W przypadku kontaktu Użytkownika z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail, znajdującego się w zakładce http://www.mazpol.com.pl/philips/mazpol-philips_kontakt.html lub na adres korespondencyjny Administratora, dane osobowe podane w wiadomości będą przetwarzane zgodnie z celem, dla jakiego zostały udostępnione.

Przetwarzanie danych osobowych podanych we wiadomości odbywa się na następujących zasadach:

 1. W przypadku zgłoszenia zapytania ofertowego, w celu przedstawienia propozycji usług świadczonych przez MAZPOL, podanie danych ma charakter wyłącznie orientacyjny i nie zobowiązuje do zawarcia Umowy z MAZPOL.
  Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lif f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).
  Dane osobowe podane w korespondencji przetwarzane są wyłącznie do czasu zakończenia negocjacji związanych z zawarciem ewentualnej umowy oraz są usuwane w przypadku niepodjęcia współpracy z MAZPOL.
 1. W przypadku nawiązania kontaktu w związku z realizacją Umowy zawartej z MAZPOL, dane osobowe przekazywane korespondencji są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy. Administrator przetwarza te dane m.in. w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji pomiędzy stronami stosunku prawnego, zapewnienia najlepszej jakości świadczonych przez Administratora usług, wykonania umowy zgodnie z zaleceniami i złożonym przez Użytkownika zamówieniem, rozliczeniem wynagrodzenia za wykonaną usługę.
  Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 32 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 Ordynacji podatkowej, art. 74 ustawy o rachunkowości.
  Dane podane w korespondencji są przetwarzane do czasu zakończenia współpracy.
 1. W odniesieniu do pozostałych wiadomości, podanie danych umożliwiających kontakt jest dobrowolne, jest niezbędne dla realizacji celu, w jakim go nawiązano.
  Dane osobowe przetwarzane są w celu m.in. udzielenia informacji, odpowiedzi na zapytania i in.
  Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lif f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).
  Podane dane osobowe są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.

PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W KORESPONDENCJI Z ADMINISTRATOREM:

I. Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił poprzez przesłanie wiadomości na adresy wskazane w zakładce http://www.mazpol.com.pl/philips/mazpol-philips_kontakt.html. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

II. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem produktów lub usług oraz w celu poprawy kontaktu z usługobiorcami lub dostosowania działalności Administratora do ich potrzeb.

Wniesienie uzasadnionego sprzeciwu spowoduje usunięcie danych osobowych, chyba że Administrator danych przetwarza jednocześnie dane w innych celach i na innej uzasadnionej podstawie prawnej, zgodnie z art. 21 RODO.

III. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych jest jednoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym, uniemożliwi świadczenie usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

Żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, oznacza, że administrator może zachować dane osobowe jedynie w ściśle określonym zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 126 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku zgłoszenia żądania Administrator wstrzyma dalsze przetwarzanie danych do czasu rozpatrzenia żądania Użytkownika.

Zgodnie z art. 18. RODO, prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych zachodzi w poniższych sytuacjach:

 1. Zakwestionowania prawidłowości danych osobowych - ograniczenie wykorzystania danych następuje na czas niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. Przetwarzania danych niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zgłoszono żądanie ograniczenia ich wykorzystania;
 3. Odpadnięcia celów przetwarzania za wyjątkiem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych - ograniczenie następuje na czas niezbędny do rozważenia, czy szczególna sytuacja Użytkownika wymagająca ochrony jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami Administratora.

V. Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, w tym jest uprawniony do:

 1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. uzyskania informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy prawa oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

VI. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania (w przypadku ich nieprawidłowości) i uzupełnienia (w przypadku ich niekompletności) podanych przez siebie danych osobowych.

VII. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać jego dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, Administratora danych osobowych. Dane osobowe zostaną wysłane do Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Realizacja żądań i wniosków Użytkownika:

Administrator dokłada wszelkich starań by realizacja uprawnień Użytkowników następowała w najkrótszym możliwym terminie. Z uwagi jednakże na często skomplikowany charakter lub ilość zgłoszonych żądań Administrator udziela odpowiedzi w terminie miesiąca od dnia odnotowania wniosku lub żądania Użytkownika. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w w/w terminie Administrator powiadomi Użytkownika oraz określi nowy termin udzielenia odpowiedzi.

W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, iż jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookie:

Serwisy mogą wykorzystywać pliki "cookie" w celu zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu przez użytkownika z Serwisu, oraz do dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Pliki "cookie" to informacje przekazywane przez przeglądarkę internetową i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Służą one identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z serwisu.

Strona pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania Serwisem i usprawnienia nawigacji Administrator lub jego usługodawca może używać plików cookies lub Web beacons (elektronicznych obrazków, które umożliwiają ustalenie liczby osób odwiedzających daną stroną internetową oraz wejście do cookies) i pozyskanie danych sumarycznych. Administrator nie zbiera ani nie przechowuje pojedynczych plików cookies w formie niezagregowanej. Dla celów funkcjonalnych możliwy jest dostęp wyłącznie do pochodzących z cookies danych zagregowanych (grupowych).

Użytkownik Serwisu może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików "cookie", w tym zablokować obsługę tych plików. Wszelkie informacje na temat obsługi plików "cookie" oraz możliwość zmiany ustawień znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wyłączenie obsługi plików "cookie" w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług Serwisu. 
strony internetowe MSV © 2010-2015
MAZPOL 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5, tel. +48 42 650 66 31, e-mail: office@mazpol.com.pl
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych